Regeling

Regeling inschrijving en onderwijsovereenkomst Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College

De student en het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College komen voor onderwijs en examinering overeen:

 

Artikel 1. Doel en duur van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst betreft de gekozen opleiding(en).
 2. De overeenkomst begint op de eerste dag dat de student heeft voldaan aan de financiële verplichtingen en daadwerkelijk onderwijs volgt volgens het rooster.
 3. De overeenkomst geldt voor de duur van 1 jaar.

 

Artikel 2. De opleiding

 1. De opleiding betreft de vakken voor het diploma of certificaat die de student wil behalen.
 2. Het examenprogramma is ingericht op de eisen van het PTA.

 

Artikel 3. Examinering

 1. Het examen betreft het certificaat of diploma, dat de student wil behalen.
 2. Het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College stelt jaarlijks een examenreglement vast.

 

Artikel 4. Het verzuim beleid van het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College

 1. De student verplicht zich tot het volgen van het aangeboden onderwijs volgens het rooster.
 2. De student/ouder heeft de plicht om verzuim direct te melden aan het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College.
 3. De student moet voldoen aan 80% aanwezigheid om per vak per periode deel te mogen nemen aan het betreffende schoolexamen.
 4. Het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College meldt volgens de wet de student in de leeftijd 16 t/m 23 jaar die verzuimt zonder geldige reden, aan bij de leerplichtambtenaar of de RMC-ambtenaar.
 5. Bij ongeoorloofd verzuim bij toetsen en/of examens kan het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College de gemaakte kosten doorberekenen aan de student. Hiervoor worden standaardbedragen gehanteerd

 

Artikel 5. De financiële verplichting van de student

 1. De student heeft verplichtingen volgens de wet les- en cursusgeld of het financieel reglement.
 2. De student die voltijd via de rijksbekostiging komt, betaalt lesgeld (via DUO in Groningen);
 3. De student die deeltijd via de rijksbekostiging komt, betaalt cursusgeld (via Koning Willem I College);
 4. De examendeelnemer die of voltijd of deeltijd de studie volgt en dit zelf bekostigt, betaalt het op grond van het financieel reglement vastgestelde bedrag. (via het Koning Willem I College).
 5. In voorkomende gevallen kan alleen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tot terugbetaling van het lesgeld besluiten.
 6. In voorkomende gevallen kan het Koning Willem I College cursusgeld terugbetalen indien de wet dit regelt of daarover een afspraak heeft gemaakt, die de wet toelaat.

 

Artikel 6. Informatieplicht

 1. Zowel het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College, de student als ouders/verzorgers, die de overeenkomst ondertekenen hebben een informatieplicht.
 2. Het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College informeert de ouders/verzorgers regelmatig over de studievoortgang van hun zoon/dochter. Dit gebeurt niet (meer) indien een student schriftelijk aan de directeur van het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College heeft laten weten dit niet op prijs te stellen en de student 16 jaar of ouder is.

 

Artikel 7. Eindigen en beëindigen van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst eindigt:
 2. na afloop van de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan;
 3. doordat de student een diploma verwerft of het doel bereikt waarop deze overeenkomst betrekking heeft;
 4. bij het niet of niet tijdig voldoen, voor 1 oktober, van het wettelijk verplichte cursusgeld of de getroffen betalingsregeling op grond van het financieel reglement vastgestelde bedrag;
 5. door overlijden van de student;
 6. als blijkt dat de student volgens de wet niet ingeschreven mocht worden.

 

 1. Het Koning Willem I College,Vavo-College ’s-Hertogenbosch beëindigt deze overeenkomst per brief als de student één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig. De overeenkomst wordt in ieder geval beëindigd in de volgende situaties:
 2. langdurige of herhaalde afwezigheid zonder geldige reden waaronder wordt begrepen het zonder geldige reden verzuimen bij toetsen en examens;
 3. verwijdering van de student met toepassing van de regels in het studentenstatuut en de verwijderingsprocedure.

 

Artikel 8. Bijlagen

 1. Bij deze overeenkomst kunnen in een bijlage individuele afspraken worden gemaakt die een onderdeel vormen van deze overeenkomst.
 2. De regelingen die op het moment van inschrijven door het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College  zijn vastgesteld zijn onderdeel van deze overeenkomst. De regelingen zijn te vinden op de website http://www.kw1c.nl
 3. Het Vavo-College ’s-Hertogenbosch, onderdeel ROC Koning Willem I College heeft het recht deze regelingen gedurende de looptijd  van deze overeenkomst aan te passen. De aanpassingen vormen dan een onderdeel van de overeenkomst.
 4. De student verklaart door het ondertekenen van deze overeenkomst  dat hij de regelingen en bijlagen heeft gezien en akkoord bevonden.

 

Artikel 9. Geschillen

 1. Op geschillen die voortkomen uit de uitvoering van deze overeenkomst  is de klachtenregeling van het Koning Willem I College van toepassing.
 2. Na het doorlopen van de klachtenprocedures worden eventuele geschillen bij uitsluiting berecht door de bevoegde burgerlijke rechter.